Obchodní podmínky pro dětské kurzy

The English School

Mgr. Veronika Chmelová

Vavrečková 5262

Zlín 760 01

IČ: 74980319

Web.: www.english-school.cz

Email: info@english-school.cz

Tel.: +420 778 409 878

1.      Informace o vzdělávacím programu

Aktuální a platné informace o vzdělávacích programech pořádaných společností The English School jsou uvedeny na jejích internetových stránkách www.english-school.cz.Také jsou k vyžádání na naší emailové adrese info@english-school.cz, nebo na telefonním čísle +420 778 409 878. Studijní materiály poskytujeme u většiny vzdělávacích akcí. 

 3.      Přihlašování jednotlivců:

Přihlášky k účasti na otevřeném školení přijímáme pouze písemně a jsou závazné. Přijetí přihlášky Vám potvrdíme do 48 hodin po obdržení na e-mail. Pokud se tak nestane, ověřte si telefonicky přihlášku. Vyplněním a odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s poskytnutím údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Agentura The English School se zavazuje neposkytovat získané osobní údaje žádné třetí straně a chránit tak soukromí zákazníka.

4.      Potvrzení objednávky

Po přijetí objednávky Vám bude na kontaktní email uvedený v objednávce zasláno písemné potvrzení o přijetí objednávky a zařazení do našeho systému. Informace ohledně organizace, místě konání a mapy příjezdu odchází přímo s potvrzením objednávky, není-li stanoveno jinak.

5.      Ceny

Ceny otevřených kurzů jsou uváděny za jednu osobu. Cena zahrnuje know-how agentury, lektora, technické vybavení, školící materiály, certifikát o absolvování účastníka, pronájem místnosti. Ceny jsou uvedeny vždy bez DPH (nejsme plátci DPH).

6.      Způsob platby

Platba se provádí na základě vystavené faktury, která je zákazníkovi zaslána ihned po potvrzení objednávky a jež je splatná do 7 dnů od vystavení. Pouze zaplacením kurzovného dojde k oficiální registraci do kurzu. 

Povinností zákonného zástupce je řádně a včas zaplatit všechny splátky. Nedojde-li ani po 2. upomínce k úhradě faktury, bude k další lekci dítě oficiálně z kurzu vyloučeno a dlužné kurzovné bude vymáháno externí inkasní agenturou pro hrubé porušení obchodních podmínek včetně nákladů s tím spojených.

7.      Zrušení účasti

Storno objednaného kurzu se přijímá pouze v písemné podobě (i elektronické). Při zrušení kurzu ve lhůtě kratší než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu je účtován poplatek ve výši 5% z ceny kurzu. Budete – li chtít ukončit kurz před začátkem 3. lekce, máte nárok na vrácení 90 % kurzovného. Tuto skutečnost je nutno nahlásit emailem nebo telefonicky, nejpozději do tří dnů po odučené první lekci Vašeho kurzu. V případě pozdějšího ukončení kurzu nemáte nárok na vrácení kurzovného. Máte - li kurzovné rozdělené na více splátek, je Vaší povinností uhradit kurzovné v plné výši ročního kurzovného, popřípadě sehnat za Vaše dítě náhradu.

Vyloučení z kurzu

Vyhrazujeme si právo, po důkladném zvážení situace, vyloučit z kurzu dítě, které se neadaptovalo a svým chováním hrubě narušuje průběh lekcí. V tomto případě bude vrácena (byla - li zaplacena) neodchozená část kurzovného v plné výši.

8.      Změny

Agentura The English School si vyhrazuje právo na změnu data zahájení, změnu lektora vzdělávacího programu z organizačních důvodů. Organizační důvody jsou ty, které vylučují pořádání nebo pokračování kurzu v požadované kvalitě. Jedná se o okolnosti, které nebylo možné předvídat. Například náhlé onemocnění lektora, nevyhovující učebny z důvodu nenadálého havarijního stavu, apod. O těchto okolnostech bude agentura The English School přihlášené zájemce do vzdělávacího programu neprodleně informovat. Pokud se nebude chtít zájemce kvůli změně vzdělávacího programu zúčastnit a informuje o tom agentura The English School před zahájením vzdělávací akce, vrátí mu agentura The English School zaplacený poplatek v plné výši.Kurzy neprobíhají ve dnech státních svátků a školních prázdnin. V případě zrušení lekce z důvodu pořádání školních akcí či ředitelského volna, není naší povinností výuku nahrazovat. 

9.      Autorská práva

U všech studijních materiálů patří autorská práva agentury The English School. Tyto materiály nesmějí být reprodukovány nebo předávány nikomu bez předešlého písemného souhlasu agentury The English School. Během kurzů je zakázáno používat jakákoli nahrávací zařízení, fotit nebo kopírovat prezentované informace a materiály. Porušení těchto podmínek znamená okamžité vyloučení z kurzu a bude následně řešeno.

10.  Informace pro účastníky:

Agentura The English School nebere žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoli třetí strany, jež využívá pro uskutečnění kurzů. Dále nebere zodpovědnost za zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům kurzu nebo jim způsobené ani přes výslovný zákaz či upozornění lektora. Tyto náklady způsobené uvedenými okolnostmi ponese výhradně účastník kurzu, respektive jeho zákonný zástupce.

Novinky

  • 1.9.2019

    Registrace do šestého ročníku dětských kurzů angličtiny právě začíná!

    Přihlášky zde