OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Upozornění:

Vyhrazujeme si právo účtovat klientovi stornovací poplatek ve výši 2 vyučovacích hodin (90min) v případě zrušení lekce klientem méně než 24hod před začátkem hodiny.

 

Business English School

Mgr. Veronika Chmelová

Vavrečkova 5262

Zlín 760 01

IČ: 74980319

Web: english-school.cz

Email: info@english-school.cz

Tel.: +420 778 409 878

 

1. Informace o vzdělávacím programu

Aktuální a platné informace o vzdělávacích programech pořádaných společností Business English School jsou uvedeny na jejích internetových stránkách www.english-school.cz.

Také jsou k vyžádání na naší emailové adrese info@english-school.cz, nebo na telefonním čísle +420 778 409 878. Studijní materiály poskytujeme u většiny vzdělávacích akcí. Posluchači je obdrží při prezenci před zahájením školení.

 

2. Termíny konání

Školení probíhají vždy v předem stanovený den. V případě zájmu lze ovšem zajistit i jiný den, je však nutno počítat s delším časovým předstihem při objednávání termínu. V případě, že Vám domluvený termín přestane vyhovovat, kontaktujte nás neprodleně na výše uvedeném emailu a domluvte si s námi jiný termín. V případě otevřených kurzů Vám bude nabídnut nejbližší možný termín. Učiňte tak co nejdříve, vyhnete se tím naúčtování storno poplatku (viz Zrušení účasti).

 

 3. Přihlašování jednotlivců (neplatí pro firmy):

Přihlášky k účasti na otevřeném školení přijímáme pouze písemně a jsou závazné. Přihlásit se je možné prostřednictvím přihlášky, kterou na vyžádání zašleme zákazníkovi emailem. Přijetí přihlášky Vám potvrdíme do 48 hodin po obdržení na e-mail. Pokud se tak nestane, ověřte si telefonicky přihlášku. Vyplněním a odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s poskytnutím údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Agentura Business English School se zavazuje neposkytovat získané osobní údaje žádné třetí straně a chránit tak soukromí zákazníka.

 

4. Potvrzení objednávky

Po přijetí objednávky Vám bude na kontaktní email uvedený v objednávce zasláno písemné potvrzení o přijetí objednávky a zařazení do našeho systému. Informace ohledně organizace, místě konání a mapy příjezdu odchází přímo s potvrzením objednávky, není-li stanoveno jinak.

 

5. Ceny

Ceny otevřených kurzů jsou uváděny za jednu osobu. Cena zahrnuje know-how agentury, lektora, technické vybavení, školící materiály, certifikát o absolvování účastníka, pronájem místnosti, občerstvení. V případě, že se školení koná přímo v sídle firmy objednavatele či místnosti jím zajištěné a pro školení řádně vybavené, pak se pronájem, občerstvení ani oběd do celkové ceny školení/semináře nezapočítávají. Ceny nejsou fixní, odvíjí se od požadovaných služeb a výše cen třetích stran (hotely, restaurace). Ceny jsou uvedeny vždy bez DPH (nejsme plátci DPH).

 

6. Způsob platby

Platba se provádí na základě vystavené faktury, která je zákazníkovi zaslána ihned po potvrzení objednávky a jež je splatná v den konání školení a to převodem na účet Air Bank č. 1470779017/3030. Variabilním symbolem je číslo faktury. Pokud nebude úhrada provedena do 5 dnů po době splatnosti, bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení podle OZ § 378 a 379.

 

7. Zrušení účasti

Storno objednaného kurzu se přijímá pouze v písemné podobě (i elektronické) s následným telefonickým ověřením emailu. Při zrušení kurzu ve lhůtě kratší než 7 pracovních dnů před zahájením kurzu je účtován poplatek ve výši 50% z ceny kurzu. Při zrušení kurzu ve lhůtě kratší než 3 pracovní dny před zahájením kurzu je účtován poplatek ve výši 100% z ceny kurzu. Na pozdější zrušení není možné brát z provozních důvodů zřetel a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek. Při neúčasti na objednaném školení činí výše poplatku 100% z objednané ceny. V případě neúčasti přihlášeného pracovníka má organizace právo vyslat náhradníka.

 

8. Organizační změny

Agentura Business English School si vyhrazuje právo na změnu data zahájení, změnu místa pořádání, změnu lektora vzdělávacího programu z organizačních důvodů. Organizační důvody jsou ty, které vylučují pořádání nebo pokračování kurzu v požadované kvalitě. Jedná se o okolnosti, které nebylo možné předvídat. Například náhlé onemocnění lektora, nevyhovující učebny z důvodu nenadálého havarijního stavu, apod. O těchto okolnostech bude agentura Business English School přihlášené zájemce do vzdělávacího programu neprodleně informovat.Objednávku zákazníka automaticky převedeme na následující termín objednaného kurzu nebo v případě firemního školení dohodneme náhradní termín. Pokud se nebude chtít zájemce kvůli změně vzdělávacího programu zúčastnit a informuje o tom agentura Business English School před zahájením vzdělávací akce, vrátí mu agentura Business English School zaplacený poplatek v plné výši. Rušení a změna termínu některých kurzů pro technické překážky či onemocnění lektora přináší zákazníkům obtíže při plánování vzdělávání. Proto poskytujeme slevu 20% za změnu termínu, pokud nebude vyvolána přímo zákazníkem.

 

9. Autorská práva

U všech studijních materiálů patří autorská práva agentury Business English School. Tyto materiály nesmějí být reprodukovány nebo předávány nikomu bez předešlého písemného souhlasu agentury Business English School. Během seminářů a školení je zakázáno používat jakákoli nahrávací zařízení, fotit nebo kopírovat prezentované informace a materiály. Porušení těchto podmínek znamená okamžité vyloučení z kurzu a bude následně řešeno.

 

10. Informace pro účastníky

Agentura Business English School nebere žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoli třetí strany, jež využívá pro uskutečnění školení a seminářů. Dále nebere zodpovědnost za zranění, škody a ztráty vzniklé posluchačům nebo posluchači způsobené. Tyto náklady způsobené uvedenými okolnostmi ponese výhradně účastník vzdělávací akce.

Novinky

  • 12.4.2021

    Z důvodu nařízení vlády probíhá až do odvolání veškerá výuka výhradně online prostřednictvím aplikace Zoom nebo Skype. Jedná se o plnohodnotnou výuku, která nikterak nesnižuje kvalitu náplně jednotlivých hodin.